Opinie ornitologiczne Radom Artur Koliński - Vanellus - Tel. 661-810-882

Wiele chronionych gatunków ptaków i nietoperzy zasiedla bloki mieszkalne, jak również rozmaite inne konstrukcje będące wytworem człowieka.

Opinia ornitologiczna ma na celu określenie czy dany obiekt jest zasiedlony przez gatunki chronione i ewentualne zaplanowanie harmonogramu prac dostosowanego do ekologii poszczególnych gatunków ptaków.

W przypadku braku możliwości pozostawienia istniejących siedlisk ptaków w budynkach nieraz konieczne staje się przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez zaprojektowanie rozmieszczenia i zawieszenie budek lęgowych na budynkach.
W tej sytuacji inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek do GDOŚ, RDOŚ o możliwość prowadzenia prac przy założonym harmonogramie.

W ramach sporządzanej opinii ornitologicznej oferuję darmową pomoc przy wypełnianiu wniosków do RDOŚ, GDOŚ o zgodę na niszczenie siedlisk ptaków.

Wariantowo zapewniam również możliwość prowadzenia nadzoru ornitologicznego nad przebiegiem prac i sporządzenia końcowego sprawozdania ze skuteczności zastosowanych rozwiązań.

Opinie ornitologiczne sporządzane są zgodnie z zaleceniami Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Opinia ornitologiczna powinna być sporządzona przy każdym rodzaju prac o charakterze budowlanym takich jak termomodernizacja, remont czy rozbiórka dla jednostek planujących wykonanie tego typu prac.


Zalecane jest również jej wykonanie przy planowaniu wycinki drzew/krzewów w okresie lęgowym ptaków, aby uniknąć możliwości zniszczenia zajętych gniazd, dziupli chronionych gatunków ptaków, i wiążących się z tym nieprzyjemności i szkody w środowisku.

Przepisy prawne chroniące ptaki w budynkach:

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002).
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220, ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1419).
4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
5. Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. z późn zm.).
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493 z późn. zm.).
7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150).

W trakcie prac budowlanych, wycinki drzew należy pamiętać o tym, że w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą lub częściową zakazuje się niszczenia ich siedlisk, ostoi i gniazd oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia (§ 7, pkt. 6,7 i 14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz.U. 2011 nr 237, poz. 1419).

Zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa poprzez wykonanie opinii ornitologicznych, wariantowo również nadzoru ornitologicznego dla planowanych przedsięwzięć gwarantuje uniknięcie ewentualnych kar oraz niezakłócony przebieg procesu inwestycyjnego z poszanowaniem prawa ochrony środowiska.

Zależnie od wielkości i ilości zleceń działam w różnych częściach kraju ( Warszawa, Grójec, Radom,Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Kozienice, Rawa Mazowiecka,Skierniewice, Pułtusk ,Lublin , Kielce , Legionowo, Siedlce, Sochaczew ) i inne miasta w Polsce